بازگشایی مدرسه با رعایت پروتکل های بهداشتی

15 شهریور 1399 اولین روز آغاز رسمی کار مدارس 

بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی در دبستان غیرانتفاعی آینده سازا برتر مرکزی 

گزارش تصویری