حضور دانش آموزان در کلاسهای حضوری دبستان

گزارش تصویری از حضور دانش آموزان در کلاسهای حضوری 

تمامی دانش آموزان درهنگام ورود به دبستان تب سنجی شده و پس از اطمینان از سلامت دانش آموزان ، وارد دبستان خواهند شد 

 

گزارش تصویری