روز اول سال تحصیلی 00-99

گزارش تصویری از روز اول سال تحصیلی 1400-1399

سال تحصیلی امسال را با شکلی جدید آغاز کردیم ، رعایت فاصله گذاری اجتماعی و الزامی بودن ماسک و ... 

امیدواریم با رفتن این بیماری باردیگر درکنار یک دیگر جمع شویم .... 

گزارش تصویری